Statut Federatia Romana de Arte Martiale

STATUTUL

                              FEDERAŢIEI ROMÂNE DE ARTE MARŢIALE

-2019-

            CAPITOLUL I DENUMIRE, STATUT JURIDIC, COMPONENTA, DURATA DE FUNCTIONARE, SEDIU, PATRIMONIU

Art. 1. (1)Denumirea federatiei este: FEDERATIA ROMANA DE ARTE MARTIALE – prescurtat F.R.A.M.

(2)In conformitate cu prevederile Legii nr.69/2000,art.36 (5 ), Federaţia Română de Arte Marţiale se organizează si funcţionează in baza statutului propriu elaborat in conformitate cu prevederile acestei legi si cu statutele federatiilor internationale corespondente.

(3)FRAM este o structura sportiva de interes national, singura autorizată să organizeze si să controleze in Romania activitatea stilurilor de arte marţiale prevazute in art. 3 din prezentul statut.

(4)F.R.A.M. reorganizată este continuatoarea de drept a Federaţiei Române de Arte Marţiale care a funcţionat in subordinea Ministerului Tineretului si Sportului.

Art. 2. (1)Federaţia Română de Arte Marţiale este persoană juridică de drept privat, deutilitate publică, autonomă, neguvernamentală, apolitică si f    ără scop lucrativ. (2)Personalitatea juridică a FRAM este dobandită in condiţiile legii.

Art.3 (1)Federatia Romana de Arte Martiale este constituita prin asocierea Cluburilor siAsociatiilor Judetene si ale Municipiului Bucuresti de Arte Martiale afiliate si recunoscute de ea, care cunosc si respecta Statutul si Regulamentele sale.  (2) Organizarea federatiei este departamentala si cuprinde:

1 .DEPARTAMENTUL JU – JITSU (JIU-JITSU) cuprinde stilurile de ju-jitsu (jiu-jitsu) in totalitate, structurate in functie de Organismele Internationale in care se regasesc : IJJF, (International Ju-Jitsu Federation),E.J.J.U, (European Ju-Jitsu Union), I.M.A.F, (International Martial Arts Federation), W.J.K.F, (World Ju-Jitsu and Kobudo Federation), IBJJF,(International       Brazilian Jiu-Jitsu Federation).

2.DEPARTAMENTUL QWAN KI DO ŞI METODE TRADIŢIONALE VIETNAMEZE: cuprinde ramura sportivă Qwan Ki Do, competitională – Thao Quyen, Song Dao, Dau Tu Do, Co Vo Dao (arme tradiţionale), Vu Lan şi stilul intern – Tam The sau Tam Khi The Pentru ramura sportivă Qwan Ki Do, FRAM este afiliată la INTERNATIONAL QWAN QI DO FEDERATION  ca for mondial şi la European Union of Qwan Ki Do

(  EUQKD) – ca for continental, respectând statutele şi regulamentele acestora.

3.DEPARTAMENTUL KARATE; cuprinde urmatoarele subdepartamente:a)

Subdepartamentul Karate SKDUN – coordonează stilul Karate SKDUN b)

Subdepartamentul Karate EUREKA  – coordonează stilul Karate EUREKA

4.DEPARTAMENTUL ASHIHARA KARATE cuprinde ramura sportivă ashihara karate

practicata in toate formele ei in conformitate cu Statutele si Regulamentele organismelor internationale la care se afiliaza.    

5. DEPARTAMENTUL WADOKAI cuprinde stilul Karate Wado-Ryu si este afiliatla Federatia Europeană de Wadokai       

(3)Toate stilurile de arte martiale componente ale FRAM se bucura de drepturi egale în ceea ce priveste reprezentarea, dezvoltarea, sustinerea morală şi tehnică din partea federaţiei.

(4)Departamentul care doreste desprinderea din FRAM in vederea formării de federatie proprie, poate solicita Biroului Federal să convoace Adunarea Generală Extraordinară pentru aprobarea acestui lucru, cu condiţia să aibă acordul scris a 2/3 din membrii departamentului respectiv.          

(5) Infiintarea de noi departamente in cadrul federatiei se va face cu acordul

Adunarii Generale si acestea vor cuprinde stiluri de arte marţiale autorizate de catre MTS. Pentru înfiinţarea unui departament este obligatoriu să existe cel puţin 10 cluburi care au secţii în ramura de sport respectivă.

(6)Fiecare departament este condus de un Director de Departament a carei desemnare are loc potrivit prevederilor din Regulamentul de Organizare si Functionare al FRAM.

Art. 4. Durata de functionare a Federatiei Romane de Arte Martiale este nelimitata.

Art. 5.Patrimoniul Federatiei Romane de Arte Martiale este in valoare de9.755,49 RONsi este constituit din totalitatea mijloacelor banesti existente in contul federatiei la data desfasurarii adunarii generale.

Art. 6 . Sediul Federatiei Romane de Arte Martiale este in Bucuresti, Bd. Basarabia,nr. 37-39, sect.2.

Art. 7. Federatia Romana de Arte Martiale are emblema proprie,aprobata de catreAdunarea Generala a FRAM.

                CAPITOLUL II SCOP si OBIECTIVE

Art. 8. (1)SCOPUL Federatiei Romane de Arte Martiale este de valorificare a aptitudinilorindividului intr-un sistem organizat de selectie,pregatire si competitie pentru ameliorarea rezultatelor sportive,realizarea de recorduri si obtinerea victoriei;acela de a aduna practicantii de arte martiale(pentru stilurile componente)din intreaga tara si de a dezvolta un spirit de prietenie si ajutor reciproc intre toate organizatiile sportive.                 

(2)FRAM va promova atat latura sportiva cat si cea educativa si spirituala a artelor martiale.Pe plan sportiv,federatia va duce o politica de marire a numarului de practicanti, dintre care sa fie selectati,prin intermediul campionatelor nationale,cei mai valorosi sportivi care sa reprezinte cu cinste Romania in competitiile internationale.

 Art. 9. Obiectivele Federatiei Romane de Arte Martiale sunt urmatoarele:

 • organizarea, conducerea si controlul ramurilor si stilurilor componente (art.3), pe plan national;
 • dezvoltarea si promovarea artelor martiale cuprinse la art.3 pe intreg teritoriul tarii, sub toate formele lor, fara nici un fel de discriminare pe motive politice, rasiale, religioase, sex sau varsta;
 • promovarea artelor martiale practicate sub egida FRAM si nominalizate la art.3 prin intermediul echipelor reprezentative si cele ale cluburilor sportive, in competitiile internationale;
 • dezvoltarea si statornicirea unor legaturi constante intre federatie si structurile sportive afiliate, in cadrul unui sistem de gestiune democratica a activitatii bazat pe autonomie, incredere, transparenta, raspundere si loialitate;
 • elaborarea si organizarea sistemului competitional intern prin care se asigura desfasurarea competitiilor nationale si locale, la toate categoriile de varsta si sex. Competitiile interne se vor desfasura dupa regulamentele federatiilor internationale (acolo unde acestea exista) sau dupa regulamentele proprii pentru

                   categoriile care nu au corespondent international;

 • organizarea procesului de selectie, formare, pregatire si perfectionare continua a sportivilor in concordanta cu cerintele necesare obtinerii de rezultate pe plan

               international;

 • formarea si perfectionarea continua de specialisti atestati in domeniul artelor martiale, prin diplome sau certificate recunoscute in conditiile legii; ridicarea nivelului de calificare a specialistilor (antrenori, instructori, arbitri, etc.) in

               colaborare cu institutiile autorizate;

 • dezvoltarea bazei materiale necesare desfasurarii tuturor activitatilor prezentate in obiectul de activitate (competitii, antrenamente, cercetare, pregatirea loturilor nationale, etc.);
 • reprezentarea si apararea intereselor stilurilor de arte martiale nominalizate la art. 3, pe plan intern si international;
 • extinderea si imbunatatirea relatiilor de cooperare cu federatiile de specialitate din alte tari, precum si cu forurile mondiale si europene la care federatia este afiliata;
 • colaborarea cu alte federatii, asociatii, fundatii sau organisme de specific (inclusiv societati comerciale) din tara sau strainatate, in vederea realizarii obiectului de activitate;
 • promovarea spiritului de fair-play in competitii si in salile de antrenament;
 • interzicerea folosirii substantelor dopante in activitatea sportiva si pedepsirea celor care le utilizeaza;
 • organizarea unor activitati de cercetare in domeniul artelor martiale, cit si organizarea de seminarii, conferinte, cursuri pentru prezentarea rezultatelor acestor cercetari;
 • valorificarea de materiale sportive specifice domeniului artelor martiale cit si a celor nespecifice;
 • elaborarea si editarea de publicatii proprii privind activitatea artelor martiale, producerea si valorificarea materialelor tehnice si publicitare legate de domeniul sau de activitate (casete video, compact discuri, reviste, carti, pliante, calendare, agende, tricouri, genti, etc.);
 • colectarea, prelucrarea si prezentarea pe diferite suporturi a informatiilor din domeniul artelor martiale, cit si valorificarea acestora.

                CAPITOLUL III ATRIBUŢIILE FEDERAŢIEI ROMÂNE DE ARTE MARŢIALE

Art. 10. Federatia Romana de Arte Martiale organizeaza activitatea stilurilor de artemartiale componente, precum si propria activitate in concordanta cu prezentul statut,cu regulamentele si hotararile adoptate de organele sale potrivit competentelor.

 Art. 11. Principalele atributii ale FRAM, sunt:

 1. elaboreaza strategia nationala de dezvoltare a stilurilor de arte martiale componente si controleaza aplicarea acesteia de catre membrii afiliati;
 2. organizeaza activitatile si competitiile sportive oficiale la nivel national, in baza normelor si regulamentelor adoptate potrivit prezentului statut si omologheaza rezultatele lor;
 3. intocmeste calendarul sportiv intern si international al departamentelor si sprijina desfasurarea acestor activitati;
 4. elaboreaza si adopta regulamente si norme de organizare, tehnice, financiare si de asigurare materiala pentru activitatea proprie;
 5. organizeaza si coordoneaza intreaga activitate a arbitrilor din cadrul federatiei, privind formarea, perfectionarea continua, clasificarea si promovarea acestora pe baza unui regulament propriu de functionare;
 6. elaboreaza si realizeaza planurile de pregatire si de participare a sportivilor de performanta din cadrul loturilor nationale de stil la competitiile internationale;
 7. colaboreaza cu Ministerul Tineretului si Sportului, cu Ministerul Educatiei, Centrul National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor, institutii de invatamant superior, precum si cu orice alta institutie atestata/acreditata conform legii, pentru formarea si perfectionarea specialistilor din domeniul artelor martiale componente; organizeaza cursuri de formare profesionala in domeniu, pe baza acreditarii obtinute de la organismele competente potrivit

                 legislatiei in vigoare;

 • organizeaza sau tuteleaza competitiile oficiale cu caracter international care au loc pe teritoriul Romaniei, cu avizul M.T.S.;
 • organizeaza stagii de pregatire sustinute de catre persoane autorizate din tara si din strainatate,pentru sportivi,antrenori,arbitri;
 • intreprinde măsuri pentru prevenirea şi combaterea dopajului , colaborând in acest sens cu Agenţia Naţională Anti-Doping, in conformitate cu legislaţia în vigoare pentru prevenirea si combaterea dopajului in sport;
 • promoveaza spiritul de fair-play in competitii si in salile de antrenamente, militeaza pentru combaterea violentei si pentru folosirea tehnicilor invatate la antrenamente numai in cazuri de autoaparare;
 • administreaza si gestioneaza mijloacele financiare si materiale aflate in patrimoniu, in conformitate cu prevederile legale, ale statutului, regulamentelor si normelor interne;
 • stabileste cuantumul cotizatiilor, taxelor, contributiilor si penalitatilor care se aplica in activitatea FRAM;
 • asigura mijloace financiare si materiale prin efort propriu, din activitati nepatrimoniale specifice activitatii sportive sau din activitati economice directe realizate in legatura cu obiectul de activitate al FRAM ;
 • se poate asocia cu persoane fizice sau juridice in scopul constituirii de societati comerciale sau pentru participarea cu parti sociale la societati comerciale,fondurile obtinute fiind utilizate pentru activitatea specifica federatiei;
 • exercita autoritatea disciplinara in domeniul sau de activitate in conditiile prevazute de Legea nr.69/2000 si in concordanta cu statutul si regulamentele proprii;
 • reprezinta, sustine si apara interesele stilurilor de arte martiale componente pe plan intern, in relatiile cu Ministerul Tineretului si Sportului, Comitetului Olimpic Roman, autoritatile administratiei publice centrale si locale,cu alte institutii si organizatii, precum si pe plan international,in relatiile cu forurule mondiale si europene la care este afiliata,cu federatiile de profil din alte tari sau alte foruri

                  internationale cu implicatii in domeniul de activitate al federatiei.

 • elaboreaza si editeaza publicatii proprii privind activitatea de arte martiale

Art. 12. Federaţia Română de Arte Marţiale elaborează si adoptă, prin intermediulorganelor sale, potrivit competenţelor care le sunt atribuite in statut, următoarele documente:

 1. Regulamentul de organizare si functionare a FRAM;
 2. Regulamente de organizare şi funcţionare a Comisiilor şi Colegiilor FRAM;
 3. Normele de clasificare sportiva;
 4. Regulamentul privind statutul si transferul sportivilor;
 5. Regulamentul de disciplina.
 6. Norme de organizare, tehnice, financiare si de asigurare materială, pentru propria activitate sau cu caracter obligatoriu pentru activitatea din domeniul artelor marţiale
 7. Alte regulamente sau norme specifice necesare desfăşurării activităţii propuse

şi atingerii obiectivelor planificate;

Art. 13 . Statutul, regulamentele, Codul de Etica, normele, hotărârile şi deciziile organelorFRAM sunt obligatorii pentru membrii afiliaţi, sportivi, antrenori, instructori, arbitri. Nerespectarea obligaţiilor stipulate constituie abatere disciplinară şi poate atrage aplicarea unei sancţiuni disciplinare.

                CAPITOLUL IV AFILIEREA STRUCTURILOR SPORTIVE

Art. 14. (1) Conform dispozitiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, pot fimembri FRAM următoarele structuri sportive în care se desfăşoară în mod organizat activităţi cuprinse în obiectul de activitate al federaţiei:

a) cluburi sportive, persoane juridice de drept public, inclusiv unităţile de învăţământ cu program sau profil sportiv, palatele şi cluburile copiilor şi elevilor; b) cluburi sportive, persoane juridice de drept privat;

c) Asociaţiile Judeţene şi a Municipiului Bucureşti constituite pe ramurile sportive din

FRAM

Calitatea de membru al FRAM se dobandeşte prin efectul afilierii.

(2) Structurile sportive care se afiliază la federaţie, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de afiliere:

 1. să aibă în obiectul de activitate stiluri de arte marţiale care fac parte din FRAM;
 2. să deţină Certificatului de Identitate Sportivă;
 3. să recunoască şi să respecte Statutul şi Regulamentele FRAM
 4. să solicite în scris opţiunea de a face parte din FRAM, prin cererea – tip adresată Biroului Federal. Prin cererea de afiliere, structura sportivă care doreşte să devină membru al FRAM se obligă să respecte Statutul, regulamentele, normele şi hotărârile acesteia.

(3) Cererea tip va contine, sub sanctiunea nultităţii:

 1. numărul de identificare;
 2. certificatul de identitate sportivă -numărul şi data emiterii;
 3. denumirea structurii sportive;
 4. sediul-judetul, localitatea, adresa, telefon, fax, e-mail;
 5. organele de conducere si administrare;
 6. culorile clubului;

g)data, semnătura şi ştampila.

(4)La cererea de afiliere se ataseaza urmatoarele inscrisuri doveditoare: A. In cazul structurilor sportive, persoane juridice de drept privat :

 1. actul constituirii si Statutul, autentificate ;
 2. copie dupa Hotararea Judecatoreasca definitiva si irevocabila de acordare a personalitatii juridice ;
 3. copie legalizata de pe certificatul de identitate sportivă ;
 4. copie legalizata de pe certificatul de inscriere in Registrul Asociatiilor si fundatiilor, in cazul structurilor sportive persoane juridice fara scop patrimonial ;

e)copie legalizata de pe Certificatul de inmatriculare in Registrul Comertului, in cazul structurilor sportive organizate ca Societati Comerciale sportive pe actiuni ; f) dovada sediului ;

g) dovada patrimoniului ;

B. In cazul cluburilor sportive persoane juridice de drept public :

 1. actul de dispozitie prin care au fost infiintate si/sau organizate;
 2. actul de dispozitie prin care este aprobat Regulamentul de Organizare si Functionare;
 3. copie legalizata de pe Certificatul de identitate sportivă ;
 4. dovada sediului ;
 5. dovada patrimoniului ;

C. In cazul unităţilor de învăţământ cu program sportiv:

 1. actul de dispozitie prin care au fost infiintate;
 2. actul de dispozitie, prin care se stabileşte ca respectiva unitate de învăţământ să desfăşoare, pe lângă activitatea de învăţământ şi activităţi de selecţie, pregătire şi participare la sistemul competiţional;

c ) copie legalizata de pe Certificatul de identitate sportivă ; d) dovada sediului ;

 e) dovada patrimoniului ;

 • După depunerea cererii şi documentelor prevazute de lege si de prezentul statut, in vederea admiterii ca membru provizoriu, Biroul Federal poate sa solicite orice alte inscrisuri si sau/informatii pe care le considera ca fiind necesare pentru dovedirea bunei intentii, probitatii morale si onestitatii membrilor asociati din cadrul structurii sportive solicitante sau a membrilor din conducerea acesteia. Aprobarea statutului de membru definitiv are loc la propunerea Biroului Federal, poate fi decisa numai de Adunarea Generala si numai cu conditia ca respectiva structura sa aiba reprezentant in  sedinta in care se pune in discutie afilierea sa definitiva.
 • Dupa admiterea ca membru provizoriu al F.R.A.M., structura sportivă va achita cotizaţia de afiliere precum şi celelalte cotizaţii stabilite pentru desfăşurarea activităţii, in cuantumul stabilit de Biroul Federal pentru anul respectiv.”

                CAPITOLUL V MEMBRII, DREPTURILE SI OBLIGATIILE ACESTORA

Art. 15.Membrii ai F.R.Arte Martiale sunt structurile sportive care deţin Certificatul deidentitate sportivă şi care au primit avizul de afiliere din partea adunării generale a federatiei.

 Art. 16. Drepturile membrilor sunt urmatoarele:

 1. sa exercite competentele care le sunt conferite de statutul, regulamentele, normele si hotararile federatiei;
 2. sa exercite autonom atributiile stabilite prin statutul si regulamentele proprii, in limitele lor de competenta si fara a incalca autoritatea FRAM;
 3. sa participe la competitiile oficiale nationale si internationale organizate de federatie;
 4. sa participe la competitii internationale de arte martiale, cu acordul FRAM;
 5. sa aiba reprezentanti si sa participe in Adunarea Generala a FRAM, sa-si exercite dreptul la vot, sa fie alesi in organele federatiei;
 6. sa prezinte propuneri Biroului Federal si Adunarii Generale,sa initieze proiecte si sa participe activ la elaborarea hotararilor;
 7. sa fie informati despre activitatea si rezultatele federatiei.

 Art. 17. Obligatiile membrilor sunt:

 1. de a respecta Carta Olimpica a Comitetului Olimpic International si de a afisa nobilul spirit olimpic;
 2. sa recunoasca si sa respecte prevederile prezentului statut,ale regulamentelor, normelor si hotararilor federatiei;
 3. sa respecte si sa apere imaginea si prestigiul FRAM, precum si oficialilor acesteia;
 4. sa-si achite integral si la termenele stabilite taxele si cotizatiile fata de federatie;
 5. sa asigure preluarea obligatiilor pentru membrii lor individuali (sportivi, antrenori, arbitri) fata de federatie;
 6. sa permita controlul dispus de federatie;
 7. sa garanteze desemnarea organelor lor de conducere prin alegeri libere;
 8. sa pledeze pentru sportivitate si fair-play in timpul competitiilor si antrenamentelor;
 9. sa obtina acordul federatiei pentru organizarea si participarea la competitii sportive interne si internationale; acest acord va fi dat in scris de catre

Biroul federal;

 • să participe anual la cel puţin o competiţie sau activitate din calendarul

                         FRAM

 • sa participe prin reprezentanti desemnati, la toate adunarile generale ale F.R.A.M, absenta nemotivata atragand obligarea structurii sportive la plata unei taxe penalizatoare stabilite de Biroul Federal si cuprinse in R.O.F.

 Art.18- (1)PIERDEREA calităţii de membru FRAM are loc în următoarele cazuri: 18.1 la cerere prin retragerea structurii sportive din federatie, caz în care nu se vor restitui taxele şi cotizaţiile achitate în anul respectiv;

 1. radierea membrului afiliat din Registrul persoanelor Juridice/Registrul Comertului, ca urmarea a dizolvarii si lichidarii acestuia;
  1. excluderea membrului afiliat
  1. revocarea recunoasterii ca structura sportiva, potrivit legii, si in consecinta radierea din evidentele federatiei  – in urma adresei primite din partea MTS
  1. dizolvarea urmata de lichidarea federatiei;
  1. RETRAGEREA unui membru afiliat se aprobă de către Adunarea Generală a acestuia, în conformitate cu prevederile statutului propriu. Membrul afiliat are obligaţia să transmită Biroului Federal al FRAM, prin scrisoare recomandată, hotărârea de retragere luată de Adunarea Generală a membrilor săi, în termen de maximum 15 zile de la adoptarea acesteia.

Biroul Federal va informa Adunarea Generală a FRAM la proxima întrunire, pentru ca aceasta sa ia act de retragerea membrului afiliat.

 1. RADIEREA unui membru are loc in situatia in care s-a hotarat dizolvarea si lichidarea acestuia conform statutului propriu sau prevederilor 54-71 din OUG nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii. Membrul afiliat are obligaţia să transmită Biroului Federal al FRAM, prin scrisoare recomandată, hotărârea de dizolvare luată de adunarea generală a membrilor săi, în termen de maximum 15 zile de la adoptarea acesteia sau hotararea instantei in termen de 15 zile de la ramanerea definitiva si irevocabila. masurile de mai sus trebuie sa fie comunicate si Registrului Sportiv al MTS conform prevederilor legale in vigoare.                 

Biroul Federal va informa Adunarea generală a FRAM la proxima întrunire, cu privire la situatia in care se afla membrul afiliat respectiv.(dizolvare/lichidare,radiere) 18.3. EXCLUDEREA unei structuri sportive intervine în următoarele situaţii:

 1. neindeplinirea timp de 2 ani consecutivi a obligaţiilor financiare asumate faţă de

FRAM;

 • neparticiparea la nicio competiţie sau activitate a FRAM timp de 2 ani consecutivi;
 • in cazul revocarii recunoasterii ca structura sportiva;
 • încălcarea gravă sau repetată a Statutului FRAM, a regulamentelor, normelor şi hotărarilor Federaţiei.

Pentru situaţiile prevăzute la art.18.3, lit. a–c) excluderea operează de drept. Excluderea se constată de către Biroul Federal al FRAM care va informa Adunarea Generală la proxima întrunire.

Pentru situaţia prevazuta la lit.d a art.18.3, excluderea unui membru afiliat al FRAM intervine în temeiul hotărârii Adunării Generale, la propunerea motivată a Biroului Federal, in conformitate cu hotararea organului disciplinar competent. În acest caz, hotărârea AG se pronunţă numai cu o majoritate de 2/3 din voturile exprimate de delegaţii cu drept de vot prezenţi la AG respectivă.

Daca un membru exclus pentru motivul indicat la art.18.3 lit.a) doreste sa se reafilieze la FRAM, acesta va formula o noua cerere de afiliere care va parcurge toate etapele stabilite la art.14 si va plati o taxa de reafiliere.

Art. 19. (1)Membrii afiliati provizoriu:sunt structurile sportive care sunt posesoare aleCertificatului de identitate sportiva si care au primit din partea Biroului Federal aprobarea de afiliere provizorie.

(2)Drepturile membrilor afiliati provizoriu sunt cele prevazute la art.16, exceptand litera e).

(3)Obligatiile membrilor afiliati provizoriu sunt continute de art.17.

(4)Pierderea calitatii de membru afiliat provizoriu are loc in conditiile prevazute de art.18.

Art. 20. Un membru afiliat provizoriu poate obtine statutul de Membru definitiv numaidupa ratificarea sa de catre Adunarea Generala si cu conditia ca un reprezentant al sau sa fie prezent in sedinta in care urmeaza sa fie discutata afilirea definitiva. Conditiile pe care trebuie sa le indeplinească pentru a deveni membru FRAM se regasesc stipulate la art.14 si in Regulamentul de Organizare si Functionare al Federatiei.

Art. 21. Orice modificare survenita in actul constitutiv si in statutul unei structuri sportivetrebuie notificata Ministerului Tineretului si Sportului si Federatiei Romane de Arte Martiale in termen de maxim 30 zile de la data pronuntarii sentintei definitive a instantei judecatoresti. Nerespectarea acestei prevederi conduce la suspendarea temporara a Certificatului de identitate sportiva de catre MTS si implicit suspendarea temporara din federatie.

Art. 22. La propunerea Biroului Federal, Adunarea Generala a FRAM poate acorda titlulde “Membru de Onoare al Federatiei Romane de Arte Martiale “ unor personalitati cu merite deosebite in dezvoltarea artelor martiale si sprijinirea activitatii federatiei, precum si calitatea de “Presedinte de Onoare” al FRAM.

                CAPITOLUL VI          ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE SI CONTROL ALE FEDERATIEI

Art. 23   Organele de conducere, administrare si control ale federatiei sunt:

1.Adunarea Generala;

2.Biroul Federal;

3.Biroul Executiv;

4.Comisia de Cenzori;

Art.24. ADUNAREA GENERALĂ                 

(1)Adunarea Generala este organul legislativ şi, în consecinţă, autoritatea supremă a FRAM      .

(2) La Adunarea Generală participă cu drept de vot câte un reprezentant al fiecărei structuri sportive afiliate, pe principiul un membru afiliat – un vot. (3) Un delegat poate reprezenta la Adunarea Generală o singură structură sportivă.

 • Delegaţii se vor prezenta la Adunarea Generală cu delegaţii scrise de membrul afiliat respectiv.
 • Numai delegatii prezenti si abilitati sa voteze vor putea decide asupra chestiunilor supuse la vot.
 • Membrii suspendaţi nu au drept de vot în adunarea generală, în perioada suspendării.
 • Votul prin corespondenta sau prin imputernicire (procură) nu este admis.

 Art.25 – Adunarea Generală este ordinară şi extraordinară.

 • Adunarea Generală ordinară se desfaşoară anual.
 • Adunarea Generală Ordinară de Alegeri are loc la cinci ani.
 • Adunarea Generala Extraordinară se convoacă oricand este necesar, conform art.27 din prezentul statut.
 • Adunarea Generala nu este publică, accesul altor persoane decat al membrilor afiliati fiind permis numai pe bază de invitatii.

Art.26. (1) Convocarea Adunarii Generale Ordinare se face de catre Biroul Federal, cucel putin 30 de zile inaintea datei fixate pentru sedinta, in scris – pe suport de hârtie sau electronic, cu confirmare de primire. In cazul convocarii efectuate prin mijloace electronice, membrii afliati au obligatia de a confirma in scris primirea in termen de 48 de ore de la transmitere. In cazul in care aceasta confirmare nu va fi primita la secretariatul FRAM, se va proceda la convocarea prin posta.       

(2) Convocarea va cuprinde data, ora si locul desfasurarii, ordinea de zi – cu mentionarea expresa a temelor ce vor fi dezbatute, precum si data si ora la care va avea loc reconvocarea adunarii in cazul in care la prima sedinta nu este intrunit cvorumul;

 1. Daca pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea si/ sau completarea actelor constitutive, convocarea trebuie sa cuprinda si textul integral al acestora. Textul propunerilor de modificare si/sau completare a actelor constituive poate fi comunicat si pe suport electronic, dispozitiile privitoare la confrmarea de primire fiind aceleasi ca la alin.1.
 2. Membrii afiliaţi pot face propuneri pentru completarea şi / sau modificarea ordinii de zi în termen de 15 zile de la comunicare, la sediul federaţiei. Numai acele propuneri şi cereri transmise la timp şi incluse pe ordinea de zi vor putea fi discutate în Adunarea generală;
 3. Adunarea Generala poate, in caz de urgenta, sa se ocupe de problemele prezentate dupa termenul mentionat, daca acestea nu privesc modificarea sau completarea altor cereri anterioare si cu conditia ca acesta hotarare sa fie luata cu majoritatea simpla (jumatate plus unul) a voturilor celor prezenti.

(3) Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare va include cel putin urmatoarele puncte:

 1. constatarea întrunirii cvorumului;
 2. aprobarea ordinii de zi
 3. alocutiunea presedintelui federaţiei
 4. desemnarea persoanei / persoanelor pentru intocmirea procesului verbal oficial;
 5. desemnarea Comisiei de numarare si validare a voturilor – persoanele care verifică scrutinul;
 6. raportul Biroului Federal privind activitatea pe perioada parcursa de la ultima A.G;
 7. prezentarea bilantului contabil pe anul precedent si aprobarea prin vot a acestuia ;
 8. prezentarea si aprobarea prin vot a raportului Comisiei de Cenzori ;
 9. prezentarea si aprobarea planului anual de activitate si a bugetului anual de venituri si cheltuieli ;
 10. examinarea propunerilor de modificare a Statutului FRAM ;
 11. propuneri si cereri acceptate a fi dezbatute in Adunarea Generala in conditiile prevazute la art. 26 alin. (2) pct b;
 12. modificarea numarului de membrii ai FRAM ca urmare a afilierii definitive, retragerii, radierii,excluderii-conform dispozitiilor stabilite la art.18.

m)alegerea presedintelui federatiei, vicepreşedinţilor, membrilor Biroului Federal, membrilor Comisiei de Cenzori (în cazul Adunarii Generale Ordinare de alegeri sau cand este nevoie )

 • Ordinea de zi a unei Adunari Generale Extraordinare poate include numai temele (problemele) care au determinat necesitatea convocarii ei. Nici o alta problema, in afara celor incluse pe ordinea de zi, nu se poate aborda in cadrul unei astfel de adunari.
 • In cadrul desfasurarii Adunarii generale se verifică şi se stabilesc :
 • prezenţa delegaţilor cu delegaţii scrise din partea membrilor afiliaţi – verificarea făcându-se înaintea începerii AG;
 • persoanele care vor intocmi procesul verbal oficial – desemnarea acestora se face prin votul deschis al delegatilor participanti la adunare
 • componenta comisiei de numarare si validare a voturilor – desemnarea membrilor acesteia se face prin votul deschis al delegatilor participanti la adunare si se ia cu votul a jumatate plus unul din cei prezenti.

Art. 27. (1) Adunarea Generala Extraordinara se convoaca de catre Biroul Federal, oride cate ori este nevoie, sau in urma solicitarilor scrise a cel putin 2/3 din numarul membrilor afiliaţi.

(2)Sedinta Adunarii Generale Extraordinare trebuie programata in termen de maximum 15 zile de la data primirii cererii; convocarea membrilor va cuprinde data, ora, locul si ordinea de zi, care va include numai temele pentru care a fost convocata adunarea.

Art. 28.(1)Adunarea Generala este statutar constituita si are putere de decizie inprezenta a jumatate plus unul din numarul total al membrilor sai.         

(2) In cazul in care se constata ca adunarea generala nu are putere de decizie si nu dobandeste aceasta competenta in maximum 1 ora de la inceperea sedintei, ea poate fi reconvocata chiar si in aceeasi zi la o alta ora, conform prevederilor inserate in convocator, dar nu mai tarziu de 30 zile de la data stabilita initial. In acest caz, adunarea se va desfasura si va avea putere de decizie indiferent de numarul membrilor prezenti.

Art. 29. (1). Hotararile Adunarii generale se iau cu votul a jumatate plus unul din numarulmembrilor afiliati prezenti, in afara cazurilor de mai jos in care este necesara o majoritate de 2/3 din numarul membrilor prezenti, pentru : a) modificari si completari la Statut ;

 • completari la Ordinea de zi a Adunarii Generale ;
 • excluderea membrilor afiliati ;
 • schimbarea scopului federatiei ;
 • dizolvarea federatiei.

(2). Hotararile se adopta prin vot deschis (prin ridicarea mainii) sau secret, in raport de modalitatea aprobata de Adunarea Generala.

 • Propunerile trebuie sa fie supuse la vot in ordinea in care au fost prezentate daca pentru aceeasi problema sunt mai mult de doua propuneri, ele sunt supuse succesiv votarii, iar fiecare delegat nu poate vota decat pentru una dintre aceste propuneri.
  • Propunerile care nu sunt contestate, sunt considerate, de drept, ca fiind acceptate.
  • Hotărîrile luate de adunarea generală, în limitele legii şi ale prezentului statut, sunt obligatorii chiar şi pentru membrii care nu au luat parte la şedinţă sau au votat împotrivă.
  • Nimeni nu este constrans să voteze.

Art. 30.   (1) Adunarea Generala de alegeri se desfasoara din 5 in 5 ani.

(2). Propunerile nominale pentru functiile eligibile, care pot fi făcute numai de către membrii federaţiei, se vor depune la sediul FRAM cu cel puţin 15 zile inaintea desfaşurării adunarii generale de alegeri.

(3). Fiecare propunere trebuie însoţită de acordul scris al candidatului şi un curriculum – vitae al acestuia. Propunerile pentru funcţia de preşedinte trebuie însoţite în plus şi de programul strategic privind dezvoltarea şi organizarea activităţii federaţiei pentru viitorul mandat.

(4).Toate alegerile se fac prin vot secret cu buletine de vot. Daca pentru o functie exista un singur candidat, alegerea se poate face si prin vot deschis.

(5)Distribuirea si numararea buletinelor de vot se face de catre Comisia de Numarare si Validare a voturilor.

(6)Numarul buletinelor de vot eliberate va fi anuntat de presedintele Comisiei de Numarare si Validare inainte de numararea voturilor. Daca numarul buletinelor returnate este egal sau mai mic decat numarul buletinelor eliberate,votul este validat. In caz contrar, votul va fi anulat si se va proceda la o alta votare.

(7) Pentru stabilirea rezultatului votarii se vor lua in calcul numai buletinele valabile returnate. Buletinele necompletate si anulate nu intra in calcul.

Art. 31.   Functiile supuse alegerii adunării generale sunt:

1. Presedintele Federatiei Romane de Arte Martiale: va fi desemnat prin votsecret de catre Adunarea Generala Ordinara de Alegeri a FRAM si are mandat pentru o perioada de cinci ani.Mandatul poate fi reinnoit.

Propunerile pentru functia de presedinte trebuie sa fie insotite de scrisoare de intenţie, C.V. şi un proiect propriu privind strategia de dezvoltare şi obiectivele pe care doreste sa le realizeze pe perioada mandatului

Pentru alegerea presedintelui federatiei este necesara obtinerea majoritatii simple (jumatate plus unu) a voturilor exprimate si validate. In cazul in care nici unul dintre candidati nu obtine numarul necesar de voturi,scrutinul se va repeta, buletinul de vot cuprinzand candidatii clasati pe primele doua locuri dupa primul tur.In caz de egalitate de voturi scrutinul se va repeta, castigand candidatul care are un numar mai mare de voturi.

In cazul in care exista o singura propunere pentru functia de presedinte al federatiei si in urma primului tur de scrutin aceasta nu a obtinut majoritatea simpla a voturilor valabil exprimate si validate,se vor face noi propuneri si se va respecta aceeasi procedura de votare.

Daca presedintele FRAM isi inceteaza activitatea sau nu isi poate exercita atributiile, unul dintre vicepresedinti, desemnat de Biroul federal, le va prelua pana la cel mult adunarea generala urmatoare.In acest caz,adunarea generala va alege un nou presedinte conform prezentului statut.              

 • Vicepresedintii, in numar de trei: vor fi desemnati prin vot, de catre adunareagenerala, in ordinea descrescatoare a voturilor obtinute. Mandatul acestora este de 5 ani si poate fi reinnoit. In caz de egalitate de voturi scrutinul se va repeta, castigand candidatul care are un numar mai mare de voturi.         
 • Biroul Federal: este format din 13 persoane, dintre care preşedinte,vicepreşedinţi şi secretarul general care este membru de drept.  

Ceilalţi 8 membri vor fi reprezentanti ai departamentelor, cel putin cate un reprezentant din fiecare dintre acestea, conform propunerilor trimise la secretariatul federaţiei de membrii departamentului. Acestia vor fi desemnati prin vot, de catre adunarea generala, in ordinea descrescatoare a voturilor obtinute. Mandatul acestora este de 5 ani si poate fi reinnoit.             

 • Comisia de Cenzori : este formată din trei persoane, în condiţiile legii. Membrii Comisiei de Cenzori vor fi alesi de Adunarea Generală.

Art.32 (1)Adunarea generala poate acorda, prin vot deschis, titlul de ,, Presedinte deOnoare“ sau ,,Membru de Onoare” persoanelor cu contributii meritorii in dezvoltarea, promovarea si sprijinirea artelor martiale cuprinse in obiectul de activitate al federatiei.

(2)Nominalizarile in acest sens vor fi facute de catre Biroul Federal.

(3)Presedintii de Onoare si Membrii de Onoare au dreptul sa participe la adunarile generale fara drept de vot. Presedintii de onoare pot participa la sedintele Biroului Federal fara drept de vot.

Art. 33 . (1)Atributiile Adunarii Generale sunt:

 1. aproba modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Federatiei, cu exceptia schimbarii sediului FRAM care este de competenta Biroului Federal.
 2. aprobă strategia dezvoltării artelor marţiale din FRAM aprobând planurile de dezvoltare pe termen lung, mediu scurt,
 3. aprobă bilanţul contabil şi executia bugetară pe anul încheiat;
 4. aprobă bugetul de venituri si cheltuieli;
 5. alegerea şi revocarea presedintelui, vicepreşedinţilor si a membrilor Biroului Federal.
 6. alegerea şi revocarea membrilor Comisiei de Cenzori;
 7. aproba raportul privind activitatea Biroului Federal, raportul Comisiei de cenzori.
 8. aproba afilierea definitiva a membrilor afiliaţi provizoriu şi implicit, dobândirea calităţii de membru FRAM
 9. aproba excluderea membrilor federatiei.

10.hotaraste in legatura cu dizolvarea federatiei si lichidarea patrimoniului, conform legii.

11.aproba procesul verbal oficial al Adunarii Generale. 12. îndeplineste orice alte atributii, prevăzute de lege, Statut.

(2)Procesul verbal al Adunarii Generale, semnat de persoanele desemnate sa-l intocmeasca, se pastreaza la sediul federatiei.

(3)Hotararile adunării generale devin operante si obligatorii pentru federatie si membrii sai dupa 15 zile de la data adoptarii lor, daca nu exista o alta prevedere a adunarii generale in acest sens.

Art. 34.Cheltuielile de participare la Adunarea Generala ( transport, cazare) suntsuportate de federatie pentru membrii B.Fl si de catre cluburi sau A.J.A.M.-pentru delegatii lor.

Art. 35. BIROUL FEDERAL              

 1. Biroul Federal conduce intreaga activitate a federatiei intre Adunarile Generale, urmareste si raspunde de aplicarea hotararilor A.G. si poate lua decizii in problemele care ii sunt delegate de A.G.
 2. Biroul Federal se compune din 13 membrii, dupa cum urmează:
 3. Presedintele FRAM, care este şi preşedintele Biroului Federal;
 4. 3 vicepresedinţi, membri de drept ai biroului federal ;
 5. secretarul general membru de drept al biroului federal ;
 6. 8 membri, care sunt reprezentanţi ai departamentelor, cel putin cate un reprezentant din fiecare dintre acestea.
 7. Alegerile pentru Biroul Federal se desfăşoară a dată la cinci ani, prin vot secret, pe funcţii. Pot fi membri ai Biroului Federal antrenori şi instructori din cadrul membrilor afiliati care au cetăţenie română şi care nu au suferit condamnări penale. Din Biroul Federal pot face parte şi persoane din afara federaţiei, in limita a cel mult o pătrime din componenţa sa.
 8. Biroul Federal se întruneşte în sedinţe ordinare, de regulă o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie, dar nu mai puţin de şase ori pe an.
 9. B.F. este statutar constituit in prezenta a jumatate plus unu din totalul membrilor sai.
 • Hotararile B.F. se adopta cu votul majoritatii simple a celor prezenti. In caz de egalitate decide votul presedintelui. Hotararea privitoare la schimbarea sediului FRAM se ia in prezenta si cu votul a 2/3 din numarul membrilor sai.
 • Hotărîrile biroului federal intră în vigoare la data stabilită de acesta.
 • Au dreptul sa voteze toti membrii B.F cu un singur vot fiecare.
 • Voturile se pot exprima deschis sau secret, in functie de decizia membrilor B.F. prezenti la sedinta respectiva. Votul poate fi exprimat personal sau de la distanta prin: videoconferinta, teleconferinta, electronic (prin email). Votul nu va putea fi exprimat in modalitatea “de la distanta” (tele/video-conferinta, electronic), ci numai personal in cazul in care se decide sau se impune votul secret
 • Membrii biroului federal nu au drept de vot dacă în cadrul acestuia se decide asupra unui litigiu în care sunt implicaţi ei sau clubul din care fac parte.
 • La fiecare sedinta a B.F. se intocmeste un proces verbal, in care se înscriu problemele dezbatute si hotararile adoptate, semnat de membrii prezenti. Procesele verbale se consemneaza intr-un registru cu file numerotate, acesta constituind documentul oficial al FRAM, si se pastreaza la sediul federatiei. In cazul in care sedintele au avut loc integral sau partial utilizandu-se modalitatea “la distanta”

(tele/videoconferinte/electronic) astfel cum se prevede la art.35 pct.9, dovada modului in care s-a votat va fi confirmata printr-un email, in care se va mentiona problema dezbatuta si votul. Modul de vot astfel exprimat va fi consemnat in Registrul de Procese Verbale, iar documentul care contine exprimarea votului se va tipari si se va atasa in registru.

 1. Sedintele B.F. nu sunt publice.
 2. Delegatul MTS participa cu vot consultativ la şedinţele biroului federal, în condiţiile legii.

Art. 36 . Biroul federal are urmatoarele atributii:

1. Asigură aplicarea hotararilor Adunarii Generale precum şi respectarea de către toţi membrii FRAM a Statutului si Regulamentelor acesteia. 2. Aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al FRAM.

 • Aproba Regulamentul privind transferarea, imprumutul şi dubla legitimare pentru sportivii legitimati
 • Aproba Normele de Clasificare Sportiva, statutele si regulamentele A.J.A.M., precum si alte regulamente şi acte normative privind activitatea federatiei,cu exceptia celor care intra in competenta Adunarii Generale.
 • Aproba propunerile de afiliere a federatiei la forurile internationale.

6.Stabileşte calendarul competitional intern si international al federaţiei, conform propunerilor directorilor de departamente;

7.Aproba componenţa nominala a loturilor naţionale – colectivele tehnice ( antrenor principal, antrenori secunzi, etc) si a loturilor nationale de sportivi,precum şi planurile de pregatire in baza carora se desfasoara activitatea acestora.

 • Aproba componenta nominala a delegatiilor care urmează sa participe in competitiile internationale oficiale şi condiţiile financiare de deplasare şi participare;
 • Aproba regulamentele competitiilor interne,care sunt intocmite in conformitate cu regulamentele internationale sau cu regulamentele intocmite de fiecare departament in cazul in care nu exista regulamente internationale.
 • Aproba structura si componenta nominala a Comisiilor si Colegiilor federatiei, cu exceptia Comisiei de Cenzori, precum si suspendarea sau eliberarea din functie a membrilor respectivelor comisii; coordoneaza activitatea acestora, avand competente de a anula hotararile lor si de a lua decizii noi, ultima instanţă de recurs fiind Comisia Naţională de Disciplină Sportivă, organizată conform legii. 11. Aprobă cuantumul taxelor, penalitatilor şi amenzilor din activitatea federatiei.
 1. Aproba, la propunerea directorului de departament, desemnarea reprezentantilor FRAM in organismele internationale, participarea la congrese, consfatuiri si intalniri internationale pe probleme de arte martiale.
 2. Aproba in prealabil si prezinta adunarii generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli si bilantul contabil.
 3. Aproba in prealabil si prezinta spre aprobare Adunarii Generale proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli si proiectul anual de activitate al federatiei
 4. Aproba normele financiare proprii;
 5. Aproba recompense sau scutiri de taxe pentru unii membri care au activat in vechea structura si care isi continua activitatea in FRAM sau pentru membrii federaţiei distinşi cu titluri de antrenor emeriţi, maeştri emeriţi ai sportului, maeştrii ai sportului.
 6. Elaboreaza si prezinta spre aprobare Adunarii Generale programele de dezvoltare a bazei materiale a federatiei.
 7. Aproba acte juridice si contracte care angajeaza federatia, altele decat cele care sunt date in competenta Biroului Executiv sau imputernicitilor FRAM.
 8. Controleaza activitatea cluburilor, AJAM si AMBAM.
 9. Ia decizii in legatura cu afilierea provizorie membrilor afiliati ai FRAM si le supune aprobarii Adunarii Generale; înregistrează cererea de retragere a unui membru afiliat din federatie si informeaza A.G. la proxima intrunire;
 10. Ia decizii in legatura cu suspendarea membrilor afiliati in conditiile art.50, si pune in aplicare hotararile organelor de disciplina ale FRAM.
 11. Decide adoptarea masurilor menite sa asigure buna desfasurare a activitatii federatiei, in conditiile respectarii prevederilor statutului si a regulamentelor FRAM. 23. Elaboreaza si prezinta spre aprobare Adunarii Generale Strategia generala de organizare si dezvoltare a activitatii FRAM.
 12. Omologhează rezultatele obţinute de sportivii români în competiţiile oficiale; propune

MTS acordarea Titlurilor de Antrenor Emerit, Maestru Emerit al Sportului, Maestru al Sportului, conform despoziţiilor în vigoare, precum şi acordarea de distincţii, medalii, decoraţii.        

 • Aprobă schimbarea sediului federaţiei.
 • Indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite in Adunarea Generala şi decide în orice problemă privind activitatea stilurilor de arte marţiale din FRAM.

Art.37 (1)Biroul Executiv este organul administrativ permanent al FRAM care asigurapunerea in aplicare a hotararilor Adunarii Generale si Biroul             ui Federal.

(2)Este alcatuit din 3 persoane : presedintele federatiei, secretarul general si unul dintre vicepresedinti (in functie de disponibilitate). Atributiile Biroului Executiv sunt:

 1. decide in legatura cu solutionarea unor probleme urgente aparute in intervalul dintre sedintele Biroului federal;
 2. decide asupra tuturor problemelor privind activitatea curenta a federatiei – organizatorice,tehnice,juridice,financiare,etc;
 3. supravegheaza activitatea comisiilor federatiei;
 4. intocmeste proiecte de programe si regulamente privind activitatea artelor martiale componente si le prezinta Biroului Federal;
 5. intocmeste organigrama si politica de personal a FRAM si le prezinta spre aprobare Biroului federal;
 6. intocmeste proiectul bugetului anual si il prezinta Biroului Federal;
 7. prezinta,la cerere, rapoarte de activitate Biroului Federal;
 8. aproba acte juridice in limita competentei stabilite prin ROF-ul FRAM;

(3)Biroul Executiv se intruneste ori de cate ori este nevoie, la convocarea presedintelui acestuia. In cadrul sedintelor se iau decizii pentru punerea in aplicare a hotararilor Adunarii Generale si Biroului Federal, rezolvarea problemelor curente si urgente din activitatea FRAM, si stabilirea responsabilitatilor ce revin fiecarui membru al Biroului Executiv in solutionarea acestora.

(4)Deciziile luate devin aplicabile in termenele stabilite de catre Biroul Executiv, urmand ca Biroul Federal sa fie informat in prima sedinta.

Art.38. Presedintele FRAM are următoarele atribuţii:              

 1. Reprezintă si angajeaza legal Federatia Romana de Arte Martiale in relatiile cu autoritatile publice române, cu federatiile similare din alte ţări, cu alte foruri sportive naţionale şi internaţionale, precum şi cu persoanele juridice şi fizice române şi străine, cu respectarea prevederilor prezentului statut.
 2. Asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale şi ale Biroului Federal şi urmăreşte realizarea acestora, putând decide asupra măsurilor necesare; 3. Stabileste, impreuna cu Secretarul General, data si ordinea de zi, precum si documentele care se prezinta in sedintele Biroului Federal.
 3. Presedintele federatiei prezideaza toate sedintele Adunarii Generale, BF şi Biroului Executivi.
 4. Presedintele federatiei este autorizat sa exercite orice atributii delegate de catre Adunarea Generala si/sau BF, cu respectarea prevederilor din prezentul Statut.
 5. Aprobă Organigrama şi Statul de funcţii al Federaţiei.
 6. Selectează, angajează, promovează şi concediază personalul salariat al Federaţiei, stabileşte îndatoririle şi responsabilităţile acestuia, negociază contractele individuale de muncă şi decide asupra salarizării personalului angajat, în funcţie de studii şi munca efectiv prestată si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.
 7. Incheie acte juridice în numele şi pe seama Federaţiei, potrivit competenţelor acordate de prezentul statut.
 8. In exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Preşedintele FRAM emite decizii .
 9. Poate participa la principalele competitii interne si internationale, la congrese si reuniuni internationale.
 10. Primeste, rezolvă si semnează corespondenta adresata FRAM.
 11. Asigura aplicarea si respectarea in intreaga activitate a Federatiei a legislatiei in vigoare, a normelor generale stabilite de MTS, a Statutului si Reglementarilor adoptate de federatie.

Art. 39- Secretarul general – se numeste in functie prin concurs, in conditiile legii si areurmatoarele atributii:              

 1. Secretarul General organizează şi conduce activitatea federaţiei, în scopul aplicării hotărârilor Adunării Generale, ale Biroului Federal şi a deciziilor preşedintelui, a prevederilor, programelor şi planurilor de activitate aprobate.
 2. Stabileste, impreuna cu Preşedintele, data si ordinea de zi a şedinţelor Biroului Federal, pregăteşte materialele şi lucrările ce urmează a fi prezentate în şedinţe.
 3. Alături de antrenorii loturilor reprezentative şi structurilor componente ale FRAM, organizează controlul şi sprijinirea activităţilor, prezentând Biroului Federal concluzii şi propuneri pentru optimizarea acestora.
 4. Organizează şi sprijină activitatea colegiilor şi comisiilor FRAM.
 5. Prezintă Biroului Federal propunerile primite din partea departamentelor, a comisiilor şi colegiilor, referitoare la :
 6. programele si planurile de activitate ;
 7. calendarul competitional intern si international ;
 8. situatia periodica a executiei bugetare si a asigurarii bazei materiale ;
 9. componenta delegatiilor care se deplaseaza in strainatate ;
 10. bugetul de venituri si cheltuieli pentru fiecare acţiune a federatiei.
 11. premieri, indemnizatii, pentru sportivi, antrenori, alti specialisti si colaboratori voluntari.
 12. orice alte probleme referitoare la activitatea departamentelor, colegiilor şi comisilor 6. Reprezintă şi angajează legal federaţia, prin delegare de competenţă din partea preşedintelui ( în scris).
 13. Semnează documentele pentru care a fost delegat.
 14. In indeplinirea atribuţiilor sale, colaborează cu DSJ şi DSMB, cu Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport, cu Institutul Naţional de Medicină Sportivă, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, Agenţia Naţională Anti–Doping, facultăţile si liceele cu profil sportiv,

Centrul National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor, Complexele Sportive

Naţionale şi alte structuri.

 • Secretarul general este persoana care reprezintă şi angajeaza financiar federatia în raporturile cu persoanele juridice interne şi internaţionale .
 • Primeste, rezolva si semneaza corespondenta adresata FRAM, în limita competenţei, si informeaza Presedintele si BF asupra principalelor probleme.
 • Poate participa la principalele competitii interne si internationale, la congrese si reuniuni internationale.
 • Raspunde operativ la cererile formulate de MTS asupra activitatii desfasurate si situatiei existente in federatie.

Art. 40. COMISIA DE CENZORI    

 • Controlul financiar intern al Federatiei Romane de Arte Martiale este asigurat de Comisia de Cenzori formata din 3 persoane,alese de Adunarea Generala, în condiţiile legii.
 • Membrii Biroului Federal nu pot face parte din Comisia de Cenzori.
 • Mandatul membrilor comisiei este pentru o perioada de cinci ani.
 • Regulile de organizare şi funcţionare a comisiei de Cenzori se aprobă de Biroul Federal. Comisia de Cenzori îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare.
 • Atributiile Comisiei de Cenzori sunt:
  • verifica modul în care este administrat patrimoniul FRAM;
  • intocmeste rapoarte şi le prezinta Adunarii Generale;
  • indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Adunarea Generală.

Art. 41 – COMISIA DE APEL

Comisia de Apel se alege de Biroul Federal al FRAM, care stabileşte şi atribuţiile ce îi revin.

Art. 42. (1)Comisiile şi Colegiile Federaţiei sunt organe de lucru specializate pe domeniide activitate care sprijină activitatea Biroului Federal.                  

(2)Componenţa nominală a Colegiilor şi Comisiilor precum şi activitatea acestora se aprobă de Biroul Federal.

(3)Atribuţiile şi competenţele colegiilor şi comisiilor sunt prevăzute în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Federaţiei.

(4)Datorită faptului că în obiectul de activitate al Federaţiei sunt cuprinse ramuri sportive care au regulamente de concurs diferite, este necesar ca unele comisii şi colegii să fie organizate la nivel de Departamente. Acestea sunt:

 1. Colegiul Antrenorilor
 2. Colegiul Arbitrilor
 3. Comisia de Organizare Competiţii
 4. Comisia de Acordare si Omologare Grade

(5)Celelalte Comisii funcţionează la nivelul Federaţiei. Acestea sunt:

 1. Comisia de Disciplină : organizată cu respectarea prevederilor legislative în domeniu
 2. Comisia de Apel.
 3. Comisia Anti–Doping

(6)Comisiile şi colegiile federaţiei funcţionează după regulamente proprii specifice, aprobate de Biroul Federal al FRAM.

(7)Comisiile şi colegiile sunt formate din presedinte, secretar şi membri.

(8)Comisiile si colegiile sunt statutar constituite în prezenţa a jumătate plus unul din totalul membrilor lor.

(9)Hotărârile comisiilor si colegiilor se adopta cu votul a jumatate plus unul din numarul membrilor prezenţi la reuniunea respectivă.

(10)Sedinţele comisiilor si colegiilor nu sunt publice.

(11)În funcţie de necesităţi, Biroul Federal poate constitui şi alte comisii care să rezolve problemele speciale apărute în activitatea Federaţiei.

                CAPITOLUL VII PERSONALUL SALARIAT AL FRAM

Art.43. (1)Federatia Romana de Arte Martiale are stat de functii propriu care se aprobade Biroul Federal la propunerea Preşedintele federaţiei.    

(2)Incadrarea si salarizarea personalului salariat se face potrivit legislatiei in vigoare.

(3)Fondurile aferente salarizarii personalului federatiei provin din fonduri de la bugetul de stat si din venituri proprii ale federaţiei.

(4)Personalul salariat al FRAM incheie contracte individuale de munca cu Preşedintele federatiei.

                CAPITOLUL VIII ASOCIATIILE JUDETENE SI ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI DE ARTE MARTIALE

Art.44. (1)Asociatiile Judetene de Arte Martiale (A.J.A.M.)si a Municipiului Bucurestisunt persoane juridice de drept privat,avand drept scop organizarea activitatii de arte martiale pentru stilurile din componenta FRAM,la nivelul fiecarui judet.

(2)AJAM sunt constituite din sectiile cluburilor si asociatiilor sportive cuprinse in sistemul competitional judetean,afiliate si recunoscute de acestea.

(3)Dobandirea personalitatii juridice se face in conditiile legii,ca asociatii fara scop lucrativ.

(4)La nivelul fiecarui judet se poate constitui,numai cu acordul FRAM,o singura asociatie judeteana de arte martiale (stiluri componente).

(5)Obiectivele,drepturile si indatoririle asociatiilor judetene decurg din statutul si regulamentele FRAM.

(6)Respectarea statutului si regulamentelor federatiei este obligatorie pentru asociatiile judetene si pentru membrii care le compun.

(7)Directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti,recunosc si sprijina asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti de arte martiale.

Art. 45 . Principalele atributii ale Asociatiilor Judetene de Arte Martiale sunt:

 1. elaboreaza programe de dezvoltare si promovare a stilurilor de arte martiale din

FRAM la nivelul judetului;

 • stabilesc calendarul sportiv judetean,in raport cu cel national elaborat de FRAM;
 • organizeaza,conduc si controleaza sistemul competitional judetean si omologheaza rezultatele;
 • colaboreaza cu DTSJ,cu autoritatile Administratiei Publice locale,cu alti factori interesati in vederea dezvoltarii bazei materiale destinate practicarii artelor martiale;
 • asigura si administreaza mijloacele financiare si materiale proprii conform prevederilor legale ale statutului,regulamentelor si normelor proprii;
 • exercita autoritatea disciplinara asupra activitatii artelor martiale la nivel judetean in conformitate cu statutul si regulamentele FRAM, precum si cu prevederile statutului si regulamentelor proprii.

Membrii afiliati ai unei asociatii judetene de arte martiale, care nu au personalitate juridica, sunt reprezentati la adunarea generala a federatiei de catre delegatul asociatiei.

                CAPITOLUL IX LIGILE PROFESIONISTE DE ARTE MARTIALE

Art.46. (1)Activitatea profesionista in domeniul artelor martiale componente sedesfasoara in conformitate cu regulamentul artelor martiale profesioniste.     

(2)Organizarea competitiilor de arte martiale profesioniste se va face prin ligile profesioniste alcatuite pe stiluri.

(3)Ligile se vor constitui prin asocierea cluburilor profesioniste de arte martiale din stilul respectiv;pentru un stil de arte martiale se va putea constitui o singura liga, in conditiile Legii nr.69/2000.

                CAPITOLUL X MIJLOACELE FINANCIARE SI MATERIALE Art. 47              

1.Veniturile, indiferent de sursa si cheltuielile de orice natura ale FRAM sunt cuprinse intr-un buget propriu.

2.  Administrarea bugetului de venituri si cheltuieli se va face astfel:

 • potrivit competentelor stabilite in statutul si regulamentele federatiei si in conformitate cu prevederile normelor proprii in materie aprobate de biroul federal;
 • potrivit conditiilor stabilite prin contractele incheiate intre parti,pentru sumele acordate de organele administratiei publice centrale si locale pentru finantarea programelor FRAM, ca structura sportiva fara scop lucrativ,de utilitate publica;

3.La capitolul venituri, bugetul anual cuprinde:

 1. venituri proprii,precum si sume destinate finantarii unor programe sportive de utilitate publica
 2. sume acordate de organele administratiei publice centrale si locale pentru finantarea pe baza de programe a federatiei,in calitatea sa legala de structura sportiva de drept privat,fara scop lucrativ,de utilitate publica;
 3. alte surse;
 4. Bugetul anual se aproba de Adunarea Generala a FRAM.
 5. Exercitiul financiar al federatiei se desfasoara pe parcursul unui an fiscal,in perioada

1 ian-31 dec. a fiecarui an, intocmindu-se un bilant contabil anual;

 • In conformitate cu prevederile legii,FRAM este scutita de impozite si taxe locale.
 • Soldurile anuale rezultate din executia bugetara se reporteaza in anul urmator.
 • FRAM, care este structura sportiva cu personalitate juridica,fara scop lucrativ, este scutita de impozitul pe profit atunci cand utilizeaza cel putin 80% din veniturile obtinute din orice sursa in scopul realizarii obiectivelor pentru care a fost autorizata,inclusiv pentru cheltuieli de investitii si dotari,precum si alte cheltuieli de functionare.

Art. 48                .

 • Sursele de finantare si baza materiala a FRAM sunt constituite in conformitate cu prevederile Legii nr.69/2000.
 • Veniturile obtinute provin din :
  • sume destinate finantarii programelor sportive proprii si inscrise in contractele incheiate cu organele administratiei publice centrale si/sau locale,dupa caz;
  • cotizatiile si contributiile banesti sau in natura ale membrilor si simpatizantilor;
  • cotizatii, taxe, penalitati, potrivit prevederilor statutului si regulamentelor proprii; d) taxe din transferul sportivilor;
  • donatiile si sumele sau bunurile primite prin sponsorizare;
  • venituri obtinute din activitati economice realizate in legatura cu scopul si obiectul de activitate al fedeartiei;
  • alte venituri, in conditiile legii.
 • FRAM poate detine in proprietate,in administrare directa,in folosinta si/sau prin inchiriere mijloace materiale necesare activitatii sale: imobile, baze si terenuri sportive, constructii si spatii pentru sport,instalatii si dotari specifice,mijloace de transport,spatii de cazare si masa pentru sportivi.
 • FRAM poate primi in folosinta gratuita, pe termen limitat, bunuri imobile din patrimoniul statului si al unitatilor administrativ-teritoriale.
 • Dobandirea si administrarea mijloacelor financiare si materiale ale fedeartiei se va face in conditiile legii.
 • FRAM dispune de bunurile aflate in proprietatea sa si poate incheia contracte de imprumut cu conditia ca aceste acte juridice sa fie incheiate pentru realizareaobiectului sau de activitate.
 • FRAM poate instraina bunurile mobile sau imobile finantate total sau partial din fonduri publice prin programe sau poate schimba destinatia acestora numai cu acordul

Ministerului Tineretului si Sportului

 • FRAM are organisme proprii de administrare si gestionare a bugetului si patrimoniului constituite conform legii,a statutului si regulamentelor proprii.
 • Federatia Romana de Arte Martiale se supune verificarilor financiare potrivit legii si statutului propriu.

Art. 49 . FRAM detine in exclusivitate :

a) dreptul de folosinta asupra siglei/emblemei proprii, precum si a denumirii competitiei pe care o organizeaza;              

b)dreptului asupra imaginii de grup sau individuale, statica si in miscare a sportivilor sai in echipament de concurs si de reprezentare, cand acestia participa la competitii in numele FRAM;         

c) drepturilor de reclama, de publicitate si de transmisii radio si tel eviziune la competitiile pe care le organizeaza sau la care participa, dupa caz.       

(2)Drepturile prevazute la alin.(1) pot fi cesionate, cu exceptia drepturilor federative ale sportivilor, care pot fi cesionate exclusiv la o alta structura sportiva.

Art. 50. (1) Fiecare membru afiliat plateste taxe de vize anuale. Neplata taxelor anualede catre membrii Federatiei duce la suspendarea automata a acestora din orice activitate a F.R.A.M., la ridicarea dreptului de vot din Adunarea Generala, la ridicarea dreptului de participare in competitii, precum si a dreptului de reprezentare in organele de conducere ale federaţiei.        

(2) Dupa plata taxelor si a penalitatilor aferente, membrul afiliat in cauza isi reintra in drepturile sale. In cazul neplatii taxelor timp de doi ani consecutiv se aplica dispozitiile art.18 alin.3 situatia fiind incadrata la pct.a).

                CAPITOLUL XI COMPETITII

Art. 51 . (1)Federatia Romana de Arte Martiale este singura structura sportiva care aredreptul sa organizeze sau sa aprobe organizarea de competitii interne si internationale pe teritoriul Romaniei, pentru stilurile componente (prevazute la art.3).

(2)La competitiile interne vor participa numai sportivii legitimati la FRAM, inscrierea in competitie fiind conditionata de existenta avizului medical favorabil, eliberat numai de unitatile de medicina sportiva.

(3)Conditiile de legitimare, drepturile si obligatiile sportivilor legitimati, precum si conditiile de desfasurare a competitiilor vor fi prevazute in Regulamentul de organizare si functionare.

 1. Biroul Federal adopta regulamentele care stabilesc conditiile de participare si de organizare a competitiilor.
 2. Membrii afiliati FRAM, precum si membrii acestora se angajeaza sa respecte regulamentele competitiilor precum si alte decizii ale organelor FRAM.
 3. FRAM autorizeaza inscrierea si participarea loturilor nationale de stil la competitiile internationale
 4. FRAM autorizeaza participarea membrilor afiliati la competitiile si stagiile internationale,in urma cererii scrise a acestora,cerere care va contine invitatia din partea organizatorilor,data si locul desfasurarii,conditiile financiare,etc.
 5. FRAM are competenta exclusiva sa organizeze intalniri ale loturilor nationale ale departamentelor cu echipe similare ale altor federatii nationale, in urma unui protocol semnat intre federatii.
 6. Membrii si membrii afiliati provizoriu ai FRAM pot contacta, organiza si disputa intilniri amicale sau oficiale cu cluburi din tara sau din alte tari numai cu aprobarea federatiei. Aceste intilniri nu trebuie sa aduca prejudicii derularii normale a activitatii sportive federatiei.

                CAPITOLUL XII AUTORITATEA DISCIPLINARA

Art. 52 – (1) Autoritatea disciplinara in activitatea federaţiei se exercita deplin si legitimpotrivit Legii nr.69/2000, statutelor si regulamentelor federaţiei şi ale AJAM, Legii nr. 551/2004, de catre:

 1. Comisia de Disciplina;
 2. Comisia de Apel

b) Comisia Nationala de Disciplina Sportiva, care se organizeaza si functioneaza

pe langa Ministerul Tineretului si Sportului ca organ deliberativ, fara personalitate juridica, independent in exercitarea atributiilor jurisdictionale date prin lege in competenta sa;

 • Potrivit art. 49 alin. (2) din Legea nr. 69/2000, prin delegare, actiunea de supraveghere si control a tutor structurilor sportive afiliate se poate exercita de catre FRAM.
 • Modalitatea de exercitare a autoritatii disciplinare se realizeaza prin:
 • un sistem coerent de sanctiuni gradat in functie de gravitatea faptelor;
 • diferentierea gradată  a faptelor, aplicarea sanctiunilor, excluderea posibilitatii

dublei

sanctiuni pentru aceeasi fapta;

 • stabilirea cauzelor sau imprejurarilor care scutesc, atenueaza, agraveaza

raspunderea faptuitorului si a conditiilor pentru stingerea sau suspendarea sanctiunii;

 • stabilirea competentelor privind cercetarea faptei, determinarea si aplicarea

sanctiunii;

 • garantarea dreptului la aparare stabilind caile de atac impotriva sanctiunilor

aplicate.

                CAPITOLUL XIII COMBATEREA VIOLENTEI SI A DOPAJULUI IN SPORT

Art.53.(1) Fair-play si toleranta in sport:sunt conceptele foarte des intilnite si care au labaza educatia. Reprezinta un mod de comportament,un concept moral,o scoala pentru viata in societate.

(2)Federatia Romana de Arte Martiale militeaza pentru formarea si modelarea tuturor categoriilor de iubitori si practicanti ai sportului in spiritul de toleranta si fair-play,in cultivarea sportului pentru sanatate,educatie si recreere ca parte integranta a modului de viata.

(3)FRAM sustine eliminarea in cadrul activitatilor sportive a oricaror manifestari de intoleranta,violenta sau rasism si va sanctiona incalcarea acestor principii prin masurile dictate de biroul federal si care vor fi prevazute in Regulamentul de organizare si functionare al federatiei.

Art.54.(1)Dopajul in sport constituie o amenintare grava pentru sport,pentru sanatateafizica si morala a sportivului.                

(2)F.R.A.M. promoveaza masurile de prevenire,control si reprimare a folosirii substantelor interzise si a metodelor neregulamentare,destinate sa mareasca in mod artificial capacitatea fizica a sportivilor sau sa modifice rezultatele competitiilor si va pedepsi, potrivit reglementarilor in vigoare, orice persoana din cadrul federatiei care va fi depistata ca folosind sau administrand substante interzise.

                CAPITOLUL XIV MASURI DISCIPLINARE

Art.55. (1)Nerespectarea statutului, regulamentelor, hotararilor si deciziilor FRAM decatre membrii afiliati ai federatiei sau de catre membrii acestora precum si de catre oficiali sunt sanctionabile in plan disciplinar, potrivit prevederilor cuprinse in ROF si in Regulamentul Comisiei de Disciplina.            

(2)Masurile disciplinare pot fi cumulate si legate intre ele..

Art.56 . Masuri disciplinareaplicabile structurilorsportive:

 1. avertisment;
 2. amenda;
 3. taxe penalizatoare aplicate pentru absentele nemotivate de la adunarile generale al FRAM
 4. anularea rezultatelor competitiilor organizate de acestea;
 5. suspendarea temporara a dreptului de a organiza competitii;
 6. suspendarea din activitatea competitionala pe o anumita perioada de timp;
 7. excluderea din FRAM.

Art.57 .Masuri disciplinare aplicabile persoanelor fizice (sportivi, specialisti, etc): a) avertisment;

 • amenda;
 • suspendarea temporara din activitatea competitionala;
 • suspendarea definitiva din activitatea competitionala;
 • suspendarea din functiile detinute in cadrul FRAM pe anumite perioade de timp;

Art.58 – (1) Competenta solutionarii abaterilor disciplinare si sanctionarii celor in cauzarevine:  

1. Comisiei de Disciplină – ca instanta de fond care va avea atributii de cercetare a imprejurarilor cauzei, in fata acesteia fiind formulate apararile si administrate probatoriile in sustinerea pozitiei fiecarei parti. Cercetarile intreprinse de Comisia de Disciplină vor fi finalizate prin pronuntarea unei hotarari impotriva careia se poate face apel in termen de

15 zile de la comunicare, la Comisia de Apel;

 • Comisiei de Apel a F.R.A.M., pentru apelurile declarate impotriva hotararilor pronuntate de Comisia de Disciplină, precum si pentru sanctiunile pronuntate asupra propriilor sportivi de catre cluburi, ligi, asociatii.
 • Comisiei Nationale de Disciplina Sportiva, pentru recursurile formulate impotriva deciziilor pronuntate de Comisia de Apel, cu respectarea prevederilor Legii nr.551/2004. 4. Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Bucuresti, pentru caile de atac impotriva solutiei date de Comisia Nationala de Disciplina Sportiva.

CAPITOLUL XV- LITIGII

Art.59. Membrii afiliati ai federatiei, oficialii, sportivii, tehnicienii sunt obligati sasolutioneze orice litigiu apeland la organele jurisdictionale sportive, inaintea formulării oricaror alte actiuni sau cereri in fata instantelor de drept comun.

                CAPITOLUL XVI DIZOLVAREA FEDERATIEI SI LICHIDAREA PATRIMONIULUI

Art.60 . Dizolvarea FRAM poate interveni in urmatoarele situatii:

a) prin hotararea Adunarii Generale convocata si facuta cunoscuta conform prevederilor prezentului statut si adoptata cu 2/3 din totalul voturilor membrilor afiliati prezenti si absenti.

O cerere de dizolvare nu poate fi admisa ca cerere de urgenta sau ca cerere de modificare sau de completare a altei cereri;

 • de drept in cazurile prevazute de art.55 din OUG nr.26/2000;
 • prin hotararea tribunalului, la cererea oricarei persoane interesate, in conditiile prevederilor art.56 din OUG nr.26/2000.      ”

Art.61 (1) In cazul dizolvarii federatiei, lichidatorii se numesc de instanta judecatoreasca sau de Adunarea generala, dupa caz.

 • Odata cu numirea lichidatorilor, mandatul Biroului Federal inceteaza.
  • Lichidatorii, la intrarea in functie, efectueaza inventarul si incheie bilantul care sa constate situatia exacta a activului si pasivului.
  • Lichidatorii sunt obligati sa primeasca si sa pastreze registrele si orice alte acte ale federatiei si sa tina un registru cu toate operatiunile lichidarii, in ordinea datei acestora.
  • Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul Comisiei de cenzori. Art.62(1) In cazul dizolvarii federatiei, bunurile ramase in urma lichidarii nu se pot transmite catre persoane fizice.                  
  • Aceste bunuri pot fi transmise catre persoanele juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator, potrivit conditiilor stabilite in Statut.
  • Bunurile ramase in urma lichidarii vor putea fi transmise catre alte persoane de drept privat din tara sau persoane de drept public reprezentand in Stat interesele servite de persoana juridica desfiintata.

Art.63 (1) Federatia Romana de Arte Martiale inceteaza a avea fiinta la data radierii din Registrul asociatiilor si fundatiilor.        

(2) Radierea se face in baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atesta descarcarea acestora de obligatiile asumate

                CAPITOLUL XVII     SUPRAVEGHEREA SI CONTROLUL DIN PARTEA MINISTERULUI TINERETULUI SI SPORTULUI

Art.64.Ministerul Tineretului si Sportului exercita supravegherea si controlul FRAM potrivit prevederilor Legii educatiei fizice si sportului cu modificările şi completările ulterioare, a Regulamentului de aplicare a acesteia şi a legislaţiei in vigoare.

                CAPITOLUL XVIII DISPOZITII FINALE

Art.65. Federaţia Romana de Arte Martiale colaboreaza cu Ministerul Tineretului si Sportului si are obligatia de a comunica acestuia orice modificare a actului constitutiv si statutului.               

Art.66. (1)Biroul Federal al Federatiei Romane de Arte Martiale decide in toate cazurile neprevazute in prezentul statut corespunzator dispozitiilor in materie ale federatiilor internationale corespondente. Daca aceste dispozitii nu exista, Biroul Federal va decide conform regulilor de drept           

                (2)Deciziile Biroului Federal sunt definitive si obligatorii.

Art. 67. Prezentul statut se completeaza cu dispozitiile legale in vigoare,legea aplicabila fiind cea româna. Orice modificare se va opera prin act adiţional , în condiţiile legii.

Prezentul STATUT a fost renumerotat si colationat si reprezinta forma actualizata a Statutului aprobat de Adunarea generală a FRAM din data de 29.03.2008, cu modificarile adoptate in Adunarea generala din 25 februarie 2018, avizate de MTS si validate de Tribunalul Bucuresti-Sectia a IV-a Civila, prin Sentinta civila nr.12 FED/18.05.2018 pronuntata in dosarul nr.10910/3/2018 si in Adunarea generala din 09 martie 2019, avizate de MTS si validate de Tribunalul Bucuresti-Sectia a V-a Civila, prin Incheierea civila nr.24/ PJ/14.06.2019 pronuntata in dosarul nr.12263/3/2019.

                Redactat si verificat, Consilier juridic Cristina Timar